รายการสินค้าเครื่องหมายบริการ จำพวกที่ 38

รายการสินค้าเครื่องหมายบริการ จำพวกที่ 38  ( 377 รายการ )

การสื่อสารและโทรคมนาคม

กระจายคลื่นโทรทัศน์
กระจายคลื่นวิทยุ
กระจายคลื่นเสียง
กระจายเสียงทางเคเบิลทีวี
กระจายเสียงทางดาวเทียม
กระจายเสียงทางวิทยุ
กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
กระจายเสียงทางอินเตอร์เน็ต
กระจายเสียงแบบมัลติมีเดีย
กระจายเสียงและแพร่ภาพรายการโทรทัศน์
กำหนดเส้นทางและการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ค้นคืนฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค้นคืนหรือเรียกข้อความข่าวสาร
ค้นหาฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ค้นหาเว็บไซต์
ควบคุมในการใช้เครือข่ายสายเคเบิลโทรทัศน์
ควบคุมระบบในการส่งข้อมูลข่าวสาร เสียงและภาพตามคำสั่งของผู้อื่น
ควบคุมระบบปฏิบัติการของจานรับสัญญาณดาวเทียม
ควบคุมเสารับสัญญาณดาวเทียม
คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์
เครือข่ายการสื่อสารทางไกล
เครือข่ายการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์
เครือข่ายการสื่อสารทางโทรศัพท์
เครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม
เครือข่ายโทรศัพท์ส่วนตัว
เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมแก่ผู้อื่นเพื่อให้ใช้บริการออนไลน์
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมแก่ผู้อื่นเพื่อให้ใช้แผงข่าว
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโดยระบบโต้ตอบผ่านดาวเทียม
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโดยระบบโต้ตอบผ่านสายเคเบิล
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโดยระบบโทรทัศน์วงจรปิด
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับใช้ในการส่งข้อมูล
โครงข่ายการสื่อสารส่วนบุคคล
โครงข่ายสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
จัดการการทำงานของเครือข่ายการสื่อสาร
จัดการการทำงานของระบบโทรคมนาคม
จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์
จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางเครื่องประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์
จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม
จัดการข้อความที่ฝากไว้
จัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสาร
จัดการข่ายงานโทรคมนาคม
จัดการเครือข่ายโทรศัพท์
จัดการประชุมทางไกลโดยเห็นภาพ
จัดการและดำเนินการระบบโทรคมนาคม
จัดระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
จัดส่งข้อมูลภาพและเสียงโดยระบบดิจิตอล
จัดส่งเพลงดิจิตอลผ่านการสื่อสารโทรคมนาคม
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมทางโทรศัพท์
จัดหาการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมสำหรับสายสนทนาทางโทรศัพท์
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียง
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ใช้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข่าวสารและภาพโดยอาศัยคอมพิวเตอร์
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จัดหาข้อมูลในการสื่อสารโดยการเชื่อมกับตัวฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านโทรคมนาคมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
จัดให้เข้าถึงรายการโทรทัศน์
เชื่อมต่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เชื่อมต่อการสื่อสารโทรคมนาคมกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เชื่อมโยงเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม
เชื่อมสัญญาณโทรคมนาคมกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
ตอบรับอีเมล์
ตัวแทนข่าว
ตัวแทนสำนักข่าว
ตัวแทนให้ข่าวและบริการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต
ติดต่อเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม
ติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายข้อมูล
ติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายใยแก้วนำแสง
ติดต่อสื่อสารทางเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง
ติดต่อสื่อสารทางเครื่องโทรพิมพ์
ติดต่อสื่อสารทางเครื่องโทรสาร
ติดต่อสื่อสารทางดาวเทียม
ติดต่อสื่อสารทางโทรทัศน์
ติดต่อสื่อสารทางโทรเลข
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ทางไกล
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ระบบเซลลูล่าร์
ติดต่อสื่อสารทางโทรสาร
ติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
ติดต่อสื่อสารทางสายเคเบิล
ติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
ติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อสื่อสารผ่านกระทู้สนทนาในอินเตอร์เน็ต
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมข้ามชาติ
ติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
ติดต่อสื่อสารระบบออนไลน์
ติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตามตัวโดยทางวิทยุสื่อสาร
ติดตามร่องรอยสัญญาณดาวเทียมเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ถอดความสื่อสารทางไกล
ถอดรหัสสัญญาณการสื่อสาร
ถ่ายทอดข้อมูลตลาดหุ้นผ่านสื่อโทรคมนาคม
ถ่ายทอดข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ถ่ายทอดภาพยนตร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านดาวเทียม
ถ่ายทอดรายการทางวิทยุ
ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์
ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านทางดาวเทียม
ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านทางวิทยุ
ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านทางสายเคเบิล
ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์และวิทยุผ่านทางสายเคเบิล
ถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม
ถ่ายโอนข้อมูลดิจิตอลแบบอัตโนมัติผ่านทางการสื่อสารโทรคมนาคม
ถ่ายโอนข้อมูลทางโทรคมนาคม
ถ่ายโอนภาพผ่านทางดาวเทียมสื่อสาร
ทดสอบสัญญาณภาพ
บริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์
บริการเคเบิลทีวี
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยส่งข้อความ
บริการเครื่องที่ใช้ระบบการสื่อสารทางไกล
บริการเครื่องที่ใช้ระบบติดต่อสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
บริการเครื่องส่งโทรเลข
บริการเครื่องส่งสัญญาณทางไกล
บริการจัดการเครือข่ายทางไกลส่วนตัว
บริการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการโทรคมนาคม
บริการช่องทางสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการแบบทางไกล
บริการเชื่อมต่อแบบเฟรมรีเลย์สำหรับการส่งข้อมูล
บริการตอบรับทางโทรศัพท์
บริการถ่ายทอดทางโทรทัศน์แบบการบอกรับเป็นสมาชิก(เพย์ทีวี)
บริการโทรคมนาคม
บริการโทรคมนาคมทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บริการโทรคมนาคมทางจดหมาย
บริการโทรคมนาคมทางโทรทัศน์
บริการโทรคมนาคมทางโทรศัพท์
บริการโทรคมนาคมทางโทรสาร
บริการโทรคมนาคมทางไฟฟ้า
บริการโทรคมนาคมทางไมโครเวฟ
บริการโทรคมนาคมทางลำแสงเลเซอร์
บริการโทรคมนาคมทางวิทยุ
บริการโทรคมนาคมทางวิทยุติดตามตัว
บริการโทรคมนาคมทางวิทยุไร้สาย
บริการโทรคมนาคมทางสายเคเบิล
บริการโทรคมนาคมทางอินทราเน็ต
บริการโทรคมนาคมทางอินเทอร์เน็ต
บริการโทรคมนาคมทางเอ็กซ์ทราเน็ต
บริการโทรคมนาคมบนเครือข่ายดิจิตอล
บริการโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสง
บริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม
บริการโทรคมนาคมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
บริการโทรภาพ
บริการโทรศัพท์
บริการโทรศัพท์ทางไกล
บริการโทรศัพท์มือถือ
บริการโทรศัพท์ระบบเซลลูล่าร์
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
บริการโทรศัพท์สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือการพูด
บริการโทรสาร
บริการประชุมผ่านทางโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสาร
บริการไปรษณีย์
บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
บริการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหรืออนาล็อค
บริการแพร่ภาพทางวิดีทัศน์
บริการลิสซิ่งที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์โทรคมนาคม
บริการเว็บไซต์สำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
บริการเสียงตอบรับแบบอัตโนมัติ
บริการเสียงตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์
บริการออกอากาศโทรทัศน์สำหรับโทรศัพท์มือถือ
บริการอินเตอร์เน็ต
บริการโอนสายโทรศัพท์
บริการฮอตไลน์สายด่วน
บันทึก เก็บและส่งข้อความเสียงทางโทรศัพท์
แบ่งเวลาการใช้เครื่องมือสื่อสาร
แบ่งเวลาการใช้บริการส่งข้อมูลโดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องสื่อสาร
ประชุมทางไกลด้วยการสื่อสารทางภาพและเสียง
ประชุมทางโทรศัพท์
ประชุมทางโทรศัพท์ด้วยสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ
ประชุมทางวีดีโอ
ประชุมทางวีดีโอผ่านดาวเทียม
ประชุมทางอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร
ประชุมผ่านจอภาพ
ประชุมผ่านทางโทรศัพท์และเครื่องอุปกรณ์การสื่อสาร
ประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต
ประชุมระยะไกลที่มีทั้งภาพและเสียง
ประมวลข่าวสารเกี่ยวกับโทรคมนาคม
ประมวลภาพข่าวทางอิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุงข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคม
ปรึกษาด้านข้อมูลเทคโนโลยีของการสื่อสาร และการกระจายข่าวสาร
เป็นตัวแทนทางการสื่อสาร
เป็นตัวแทนในด้านข่าว
แปลงความถี่ของสัญญาณคลื่นไมโครเวฟที่ถ่ายทอดจากดาวเทียม
ฝากข้อความทางวิทยุหรือโทรศัพท์
แพร่ภาพกระจายเสียงทางเคเบิลทีวี
แพร่ภาพกระจายเสียงผ่านดาวเทียม
แพร่ภาพกระจายเสียงผ่านโปรแกรมอินเตอร์เนต
แพร่ภาพกระจายเสียงรายการโทรทัศน์
แพร่ภาพกระจายเสียงรายการโทรทัศน์ทางสายเคเบิล
แม่ข่ายในการติดต่อสื่อสาร
แม่ข่ายอิเล็กทรอนิคที่ให้เชื่อมต่อทางโทรคมนาคม
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบโทรทัศน์
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบโทรสาร
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบวิทยุติดตามตัว
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบสายเคเบิล
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบแสงเลเซอร์
รวบรวมข่าวสารข้อมูลผ่านดาวเทียม
รวบรวมข่าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์
รวบรวมและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวบรวมและจัดหาข่าว
รวบรวมและส่งข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวบรวมและส่งข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รับจัดระบบโทรคมนาคมเครือข่าย
รับจัดและดำเนินการระบบโทรคมนาคมเครือข่ายการสื่อสาร
รับฝากข้อความเสียงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รับฝากและส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์
รับฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ผ่านเครือข่ายของอินเตอร์เน็ต
รับและกระจายเสียงสัญญาณความถี่วิทยุทางดาวเทียม
รับและแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อความ ภาพและข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รับและส่งเชิงโต้ตอบและแบบทางเดียวของเสียงภาพและสัญญาณระบบดิจิตอล
รับส่งข้อความในระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
รับส่งข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รับส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม
รับส่งข่าวและเอกสารระหว่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รับส่งข่าวสารและภาพโดยคอมพิวเตอร์
รับส่งเทเลกซ์
รับส่งโทรเลข
รับส่งโทรสาร
รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
รับส่งแฟกซ์
รับส่งอีเมล
รับส่งเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์
รับสมัครสมาชิกสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ลีสซิ่งอุปกรณ์โทรคมนาคม
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
แลกเปลี่ยนข้อมูลในฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อสนทนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
ส่งข้อความด่วนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส่งข้อความโดยระบบวีดีโอเท็กซ์
ส่งข้อความโต้ตอบทางเทเลเท็กซ์
ส่งข้อความทางคอมพิวเตอร์
ส่งข้อความทางเครื่องโทรพิมพ์
ส่งข้อความทางโทรศัพท์
ส่งข้อความทางโทรสาร
ส่งข้อความผ่านดาวเทียม
ส่งข้อความและไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่งข้อความและภาพทางคอมพิวเตอร์
ส่งข้อความและภาพทางโทรศัพท์มือถือ
ส่งข้อความสั้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์
ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุติดตามตัว
ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส่งข้อมูลข่าวสารและภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ส่งข้อมูลดาต้าเบสผ่านระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
ส่งข้อมูลโดยการสื่อสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ส่งข้อมูลไปยังจุดรับที่ห่างไกลโดยใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมแบบออปติคอล
ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายการสื่อสาร
ส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เนต
ส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ประมวลภาพอิเล็กทรอนิกส์
ส่งข้อมูลอัตราบิตสูงสำหรับผู้ประกอบการเครือข่ายโทรคมนาคม
ส่งข่าวสารและภาพทางคอมพิวเตอร์
ส่งภาพกราฟฟิกทางโทรศัพท์มือถือ
ส่งภาพโดยใช้เครื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
ส่งภาพถ่ายและเอกสารทางอิเล็กทรอนิคส์
สถานีโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ทางสายระบบบอกรับเป็นสมาชิก
สถานีวิทยุ
สถานีวีแซต
สถานีสื่อสารภาคพื้นดินขนาดเล็ก
สำนักข่าว
สื่อสารโดยระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ
ให้การเชื่อมต่อโทรคมนาคมกับฐานข้อมูล
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโทรคมนาคมและการสื่อสารคลื่นวิทยุ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข่าวสารข้อมูลโดยสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโดยผ่านเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโดยอิเล็กทรอนิกส์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางดาวเทียม
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางพื้นดิน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางไฟฟ้า
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
ให้ข้อมูลสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ ทางเสียงและทางภาพ
ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
ให้ข่าวสารเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
ให้เข้าถึงกระดานแถลงข่าวอิเล็กทรอนิกส์
ให้เข้าถึงการสื่อสารโทรคมนาคมทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต
ให้เข้าถึงข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้เข้าถึงข้อมูลวิดีโอโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้เข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
ให้เข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้เข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารทางเอ็กซ์ทราเน็ต
ให้เข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้เข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเพื่อการสื่อสาร
ให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
ให้เข้าถึงจุดเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้เข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เชิงโต้ตอบ
ให้เข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยจำกัดระยะเวลา
ให้เข้าถึงฐานข้อมูลแบบออนไลน์
ให้เข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้เข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ให้เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้เข้าถึงสารบบสารสนเทศที่หาได้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต
ให้เข้าสู่เครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคน
ให้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเช่าเครื่องและอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทางไกล
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางไกล
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ให้แก่สมาชิก
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงทางสายเคเบิล
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงผ่านดาวเทียม
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงรายการสดทางโทรทัศน์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรวบรวมข่าวสาร
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งกระจายเสียงรายการวิทยุโดยทางคลื่นไมโครเวฟ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโทรคมนาคมและการส่งข้อมูล
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการสื่อสารโดยอิเล็กทรอนิกส์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคม
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแพร่ภาพ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายโทรคมนาคม
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
ให้คำปรึกษาด้านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้คำปรึกษาด้านการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม
ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
ให้คำปรึกษาและจัดการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเครือข่ายการสื่อสาร
ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ให้คำปรึกษาสำหรับการส่งผ่านข้อมูลทางดาวเทียม
ให้คำปรึกษาสำหรับการส่งผ่านข้อมูลทางโทรศัพท์วิทยุ
ให้คำปรึกษาสำหรับการส่งผ่านข้อมูลทางเส้นใยนำแสง
ให้คำปรึกษาสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์
ให้คำปรึกษาสำหรับการสื่อสารทางวิทยุ
ให้เช่าเครื่องถอดรหัสสื่อสาร
ให้เช่าเครื่องโทรศัพท์
ให้เช่าเครื่องโทรศัพท์มือถือ
ให้เช่าเครื่องโทรสาร
ให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งข้อความข่าวสาร
ให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสาร
ให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารและโทรคมนาคม
ให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและโทรคมนาคม
ให้เช่าเครื่องรับส่งข้อความ
ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรศัพท์
ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม
ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์สื่อสาร
ให้เช่าเครื่องส่งข้อมูลข่าวสาร
ให้เช่าเครื่องส่งโทรเลข
ให้เช่าช่วงเวลาในการถึงฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ให้เช่าช่องเคเบิลทีวี
ให้เช่าช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ให้เช่าดาวเทียม
ให้เช่าตู้โทรศัพท์
ให้เช่าตู้ไปรษณีย์
ให้เช่าตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้เช่าเวลาการใช้ข้อมูลออนไลน์ที่นำมาจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ให้เช่าเวลาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ให้เช่าเวลาการใช้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ให้เช่าสายโทรคมนาคม
ให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม
ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ให้ใช้บริการช่องรับสัญญาณดาวเทียมสื่อสาร
ให้บริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้
ให้บริการห้องสนทนาออนไลน์สำหรับการส่งข้อความและความคิดเห็น
ให้บริการห้องสนทนาออนไลน์สำหรับส่งข้อความ ความเห็น และสื่อบันเทิงระหว่างผู้ใช้
ให้บริการห้องสนทนาออนไลน์สำหรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้
ให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเครือข่ายการสื่อสารโดยคอมพิวเตอร์
ให้ผู้ใช้จำนวนมากเข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ให้ผู้ใช้หลายรายเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ให้ผู้ใช้หลายรายเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
ให้ยืมอุปกรณ์โทรคมนาคม
ให้สิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร

 

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์