ค้นเครื่องหมายการค้า จาก google

จากประสบการณ์ที่มีผู้มาขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พบว่าผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีตรวจสอบข้อมูล จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Google โดยเข้าใจว่า เมื่อตรวจสอบในเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วไม่พบเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของตนเอง ก็เข้าใจว่าเครื่องหมายที่ตรวจค้นไม่มีการจดทะเบียนไว้ในประเทศไทย และสามารถนำเครื่องหมายการค้านั้น มายื่นขอจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้

ซึ่งบางครั้งเครื่องหมายดังกล่าวส่วนใหญ่จะจดทะเบียนไม่ได้ ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดจึงขอแนะนำว่าการตรวจค้นความเหมือนคล้ายว่ามีการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ต้องตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น

การตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นขอจดทะเบียน มีความจำเป็นและมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะหากผู้ประกอบการไม่ตรวจสอบก่อนยื่นและมีการยื่นขอจดทะเบียนไปแล้ว จะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมได้

[# เดอะ ไอพีแมน ตอน ค้นเครื่องหมายจาก google ไม่ได้นะ #]

Cr : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์